Algemene aankoopvoorwaarden

1. Algemene principes

1.1 - Inleiding en geldigheid van de Algemene aankoopvoorwaarden

Alleen de bepalingen van onze Algemene aankoopvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de bestelbon (of eventueel, afhankelijk van de context, van een specifieke overeenkomst) zijn geldig. Ze zijn zowel van toepassing op de Leverancier als op zijn onderaannemers. Alle andere voorwaarden vermeld in de verkoopbevestigingen, facturen en andere documenten die van de Leverancier uitgaan, worden als nietig beschouwd, met uitzondering van de voorwaarden die uitdrukkelijk en naar behoren schriftelijk werden aanvaard door onze vennootschap.

1.2 - Definities

Een Overeenkomst is een instructie, een bestelbon (“BB”, nummer te vermelden in alle correspondentie hierover), een orderbevestiging of een bestelling geplaatst door Couplet Sugars nv, een aankoop- of dienstenovereenkomst tussen Couplet Sugars nv en de Leverancier of een door Couplet Sugars nv schriftelijk aanvaarde offerte (EDI-verbinding, e-mail, fax, post).

1.3 - Overeenkomsten

Andere overeenkomsten, voorgestelde wijzigingen of bijkomende afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk werden goedgekeurd door Couplet Sugars nv. Elke wijziging van de Overeenkomst moet dus schriftelijk gebeuren. Telefonische, mondelinge afspraken of regelingen zijn slechts bindend indien ze schriftelijk werden bevestigd (EDI-verbinding, e-mail, fax, post).

Er zal m.a.w. geen enkele mondelinge of elektronische bestelling aanvaard worden indien deze niet bevestigd wordt met een geldige bestelbon. De Leverancier wordt verzocht ons binnen vijf werkdagen een voor akkoord ondertekende bevestiging van de bestelbon terug te sturen, eventueel elektronisch. Na deze termijn beschouwen wij de voorwaarden van de betrokken bestelbon als aanvaard. De aanvaarding van de bestellingen of van een aankoopovereenkomst staat dus gelijk aan de aanvaarding zonder voorbehoud van al deze algemene aankoopvoorwaarden. Ze zijn van toepassing ongeacht de bestelwijze (EDI-verbinding, e-mail, fax, post).

De Leverancier doet dus met name uitdrukkelijk afstand van alle bedingen of voorwaarden die verschillend zijn of ermee in strijd zijn, ongeacht de bewoordingen van zijn eigen bedingen of voorwaarden in dit opzicht.

 1.4 - Verwijzing naar de website

De algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website kunnen eenzijdig worden aangepast door Couplet Sugars nv. Deze aangepaste algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op de contractuele relaties tussen partijen voor zover de Leverancier ze niet schriftelijk – per brief, fax, e-mail of terugzending naar het adres van de website op onze bestelbonnen – heeft betwist binnen twee werkdagen na de mededeling van de nieuwe voorwaarden.

1.5 - Gedeeltelijke levering

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling heeft Leverancier niet het recht deelleveringen uit te voeren.

1.6 - Onderaanneming

De Leverancier mag de levering van de goederen of de uitvoering van de diensten slechts toevertrouwen aan derden indien hij voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming heeft verkregen van Couplet Sugars nv.

2. Producten

2.1 - Vervoersvoorwaarden

De Leverancier zal zich ervan vergewissen dat de vervoerder die hij mandateert (of hij zelf naargelang het geval) de mogelijkheid heeft om de goederen in goede staat en met strikte inachtneming van de regels inzake hygiëne, kwaliteit en veiligheid te leveren (met name naleving van de temperaturen, versheid en rijpheid van de producten, gewicht, grootte, conforme verpakking en etikettering, levensduur van de producten gegarandeerd bij ontvangst, TGT, THT …)

2.2 - Begeleidende documenten

De goederen moeten vergezeld zijn van een leveringsborderel en een verzendingsfiche. Het BC-nummer van Couplet Sugars nv en het artikelnummer moeten worden vermeld op alle leveringsdocumenten.

De leveringsdocumenten van de producten moeten alle elementen bevatten die nodig zijn voor de identificatie en de controle van de aard en het aantal geleverde producten, waarbij geen enkele onduidelijkheid wordt gelaten over de aard en de ontvangen hoeveelheden, namelijk en ten minste:

  • het nummer van de Bestelbon
  • elk document dat verplicht is in het kader van wettelijke aangiften zoals accijnsdocumenten, AGD, Sanitel-document, traceerbaarheid (zie hierna),
  • de omschrijving van het artikel
  • de geleverde hoeveelheid
  • uiterste gebruiksdatum of uiterste houdbaarheidsdatum (voor bederfbare producten)

2.3 - Verzending

De goederen worden geleverd in Brunehaut volgens de instructies van Couplet Sugars nv en de Incoterm vermeld op de bestelling of, bij ontstentenis, de Incoterm 2010 DAP, 30 rue de la sucrerie 7620 Brunehaut.

2.4 - Levering van de goederen – Conformiteit – Traceerbaarheid

De geleverde goederen moeten op alle punten in overeenstemming zijn met de bestelling, zowel op het vlak van kwaliteit (goedgekeurd monster) als wat het aantal betreft.

De door de Leverancier geleverde producten moeten voldoen aan de normen en aan alle Europese, Belgische of door Couplet Sugars nv aangewezen wetgevingen indien de goederen bestemd zijn voor een ander land. De Leverancier verbindt zich ertoe voor elk product waarvoor dit nodig is, de inlichtingen te verstrekken die aantonen dat het voldoet aan de reglementering die geldt in elk land waar de producten rechtstreeks of onrechtstreeks zullen worden verkocht en in de officiële talen van dat land.

De Leverancier verbindt zich uitdrukkelijk ertoe enkel producten te leveren die voldoen aan de Belgische en Europese wetten en reglementeringen betreffende de bescherming van de gezondheid van de consumenten, met name wat de (al dan niet bederfbare) voedingsmiddelen betreft, maar ook de andere producten.

De Leverancier waarborgt zowel de verborgen als de zichtbare gebreken van de verkochte zaak. In dat opzicht zal hij de gevolgen van een niet-conformiteit of van een gebrek aan de verkochte zaak financieel moeten dragen, onder meer in de volgende gevallen:

  • terugwinning van de betrokken producten;
  • vergoeding van Couplet Sugars nv ten belope van de geleden directe en indirecte schade.

Couplet Sugars nv behoudt zich eveneens het recht voor om in geval van een niet-conformiteit of een gebrek aan door de Leverancier geleverde goederen, de lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

Bovendien garandeert de Leverancier dat de geleverde producten of goederen in geen geval namaak zijn, noch een ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht in de gebieden waar ze zullen worden verhandeld, schenden.

2.5 - Verpakkingen

Behoudens andersluidende bepaling worden de verpakkingen bij de prijsopgave en op het verzendingsbericht bij de goederen als verloren beschouwd.

Indien echter uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de verpakkingen worden gefactureerd, worden zij teruggestuurd naar de leverancier en worden wij gecrediteerd met dezelfde waarde.

2.6 - Verzekeringen

Behoudens andersluidend beding, staat de leverancier en/of de vervoerder in voor de verzekering, ongeacht de gekozen incoterm. De kosten hiervoor zijn ten laste van de leverancier.

2.7 - Leveringstermijn

De leveringsdata vermeld op de bestelbon dienen strikt nageleefd te worden. Behoudens schriftelijke bepaling van onze kant zijn de vermelde data die van de aankomst van de goederen of het materiaal op onze site in Brunehaut.

Indien de termijnen niet worden nageleefd, behoudt Couplet Sugars nv zich het recht voor een schadevergoeding te eisen. Anderzijds behoudt Couplet Sugars nv zich in geval van (gedeeltelijke) niet-levering binnen acht dagen na het verstrijken van de vastgestelde termijn het recht voor de bestellingen of de saldo’s van de bestellingen te annuleren met inachtneming van een opzeggingstermijn van acht dagen die per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht, onverminderd het recht om een schadevergoeding te eisen wegens niet-uitvoering binnen de overeengekomen termijn.

2.8 - Ontvangst, Aanvaarding en Waarborg

Behoudens andersluidende bepaling van onze kant worden de goederen en het materiaal door ons ontvangen en goedgekeurd op onze site in Brunehaut. Couplet Sugars nv behoudt zich het recht voor om op kosten van de leverancier alle goederen of materialen terug te sturen die niet in overeenstemming zijn met de op de bestelbon vermelde kenmerken of met de kwaliteit van een goedgekeurd monster, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen wegens contractuele wanprestatie met betrekking tot de kwaliteit.

Het materiaal alsook alle door de leverancier geleverde wisselstukken en toebehoren zijn gegarandeerd vrij van materiaalfouten, constructiefouten, werkingsfouten of montagefouten en, in het algemeen, van zichtbare of verborgen gebreken. Bovendien moeten ze alle courante veiligheidswaarborgen vertonen en voldoen aan alle wetten, normen en reglementen die in België van kracht zijn, alsook aan de Europese richtlijnen en NBN- en CE-normen.

Alle hoofd- en bijkomende kosten ten gevolge van wijzigingen, herstellingen of vervangingen van defecte onderdelen zijn uitsluitend ten laste van de leverancier.

De leveranciers dekken de volledige bedragen van de vergoedingen die van ons zouden kunnen worden geëist, evenals alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verliezen en kosten die voor onze vennootschap zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van toestellen, machineonderdelen of gepatenteerde procedés die inbegrepen zijn in hun leveringen.

2.9 - Non-conformiteit – Redenen voor weigering van de goederen

Elke non-conformiteit met de Bestelbon kan leiden tot weigering van de goederen, maar ook andere redenen (niet-uitputtende lijst):

  • niet-naleving van de uiterste consumptiedata of de uiterste gebruiksdata, aangebracht op alle of een deel van de geleverde producten, overeenkomstig de door de Leverancier aangegane verbintenissen;
  • ongeschiktheid van het voertuig voor het vervoerde goed.

2.10 - Milieu- en sociale gevolgen

Couplet Sugars nv eist dat de geleverde producten en diensten de laagst mogelijke milieu-impact hebben (gedurende hun volledige levenscyclus), alsook de meest positieve sociale impact (geen kinderarbeid, zorg voor gezondheid en veiligheid, conformiteit met de regelgeving).

2.11 - Tijdelijke artikelen

De voorbeelden, modellen, tools, films enz. die door de Leverancier werden gecreëerd om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren, worden eigendom van Couplet Sugars nv indien Couplet Sugars nv ze heeft betaald, zelfs als ze in het bezit blijven van de Leverancier. De Leverancier moet deze overhandigen op verzoek van Couplet Sugars nv.

3. Personeel van de Leverancier

3.1 - Algemene overwegingen

De Leverancier verbindt zich ertoe enkel personeel in dienst te nemen dat de vereiste vaardigheden en expertise bezit voor het leveren van de Goederen en de Diensten. Het personeel van de Leverancier blijft te allen tijde uitsluitend onder verantwoordelijkheid, instructie, gezag en toezicht van de Leverancier. Deze algemene bepalingen zijn ook van toepassing op de onderaannemers van de Leverancier.

3.2 - Naleving van de wettelijke en sociale bepalingen

Al het personeel van de Leverancier dat de site van Brunehaut betreedt in het kader van de levering van de Goederen of het verlenen van Diensten moet voldoen aan alle toepasselijke wetten, met inbegrip van de regels inzake milieu, gezondheid, kwaliteit en veiligheid (waarvan een kopie op verzoek beschikbaar is). Couplet Sugars nv behoudt zich het recht voor de toegang tot haar site te weigeren aan personeel van Leverancier dat niet voldoet aan het voorgaande. Om elke twijfel te vermijden, moet de Leverancier ervoor zorgen dat zijn onderaannemers (voor zover onderaanneming is toegestaan door Couplet Sugars nv) en hun personeel de in dit artikel vermelde verplichtingen naleven.

Bovendien garandeert de Leverancier dat hijzelf, zijn personeel, zijn onderaannemers en hun personeel te allen tijde alle verplichte wettelijke bepalingen naleven met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten in België, onder meer maar niet beperkt tot de bindende bepalingen van het arbeidsrecht, de fiscale wetgeving en de socialezekerheidswetgeving (bijvoorbeeld arbeidsvergunningen, visa, A1-/E-101-formulieren, certificaten, aangiftes enz.).

De Leverancier verbindt zich in het bijzonder ertoe om ook de Belgische nationale wetgevingen en de bepalingen van de internationale overeenkomsten betreffende kinderarbeid, gezondheid en milieu na te leven en garandeert in ieder geval dat er geen enkele vorm van dwangarbeid of uitbuiting van kinderarbeid plaatsvindt in de productie door de fabrikant noch door enige van zijn onderaannemers die in strijd zou zijn met deze nationale wetgevingen en met de internationale overeenkomsten nr. 29, 105 en 138 van het IAB.

3.3 - Interne procedures Couplet Sugars nv en veiligheid

Alle huishoudelijke reglementen alsook de Health, Safety & Environment-procedures die van kracht zijn op onze site in Brunehaut – beschikbaar op aanvraag – zijn eveneens van toepassing voor leveranciers en dienstverleners.

Indien de Leverancier of op zijn instructies handelende derden de lokalen van Couplet Sugars nv bezoeken en/of activiteiten uitvoeren in deze lokalen, dienen zij te allen tijde de hygiëne- en veiligheidsinstructies, zoals opgesteld en toegepast door Couplet Sugars nv, na te leven. Deze instructies zullen hen bij aankomst worden meegedeeld.

Deze activiteiten – met name wanneer de assemblage, de bouw, het onderhoud, de inspectie, de herstellingen enz. worden uitgevoerd in de lokalen van Couplet Sugars nv – zullen onderworpen zijn aan de regels betreffende de veiligheid, de beveiliging en het gedrag van de onderaannemers en hun personeel dat aanwezig is in de lokalen van Couplet Sugars nv.

3.4 – Gedragscode

Couplet Sugars nv neemt haar verantwoordelijkheid op voor de sociale, ecologische en ethische principes en verwacht van haar Leveranciers dat zij ook haar principes van duurzame ontwikkeling naleven.

De Leverancier garandeert dat hij de principes van de gedragscode van Couplet Sugars nv naleeft. Deze code kan geraadpleegd worden op http://www.Couplet Sugars.com….

4. Facturatie en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders bepaald, vindt de facturatie plaats na levering en moeten de geldige en niet-betwiste facturen 30 dagen na ontvangst betaald zijn.

Couplet Sugars nv heeft het recht haar invorderbare vorderingen af te trekken van de schulden die aan de Leverancier betaald moeten worden.

5. Geheimhouding en vertrouwelijke informatie

5.1 - Algemene bepalingen

De Leverancier garandeert en aanvaardt dat alle vertrouwelijke informatie die door Couplet Sugars nv (en al zijn verbonden ondernemingen) wordt bekendgemaakt in het kader van een Bestelbon, enkel mag worden gebruikt in het kader van deze Bestelbon. De vertrouwelijke informatie mag niet worden meegedeeld aan een andere persoon of entiteit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Couplet Sugars nv. Couplet Sugars nv zal eisen dat de subcontractanten die werken uitvoeren onder de Bestelbon een gelijkaardige geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Dit artikel blijft ook van toepassing na de vervaldatum en/of de opzegging van de Bestelbon.

5.2 - Bijzondere bepalingen

Alle uitrusting en tools, tekeningen, normen, instructies, analysemethoden, recepten en andere documenten die door Couplet Sugars nv aan de Leverancier worden verstrekt met het oog op de verwezenlijking van de te leveren goederen of de uit te voeren diensten, alsook de documenten die door de Leverancier werden gecreëerd overeenkomstig de bijzondere instructies van Couplet Sugars nv, blijven eigendom van Couplet Sugars nv en mogen door de Leverancier niet worden gebruikt voor enige andere reden, gereproduceerd of ter beschikking gesteld van derden. Op verzoek moet de Leverancier al het voorgaande, alsook de kopieën en doublures onmiddellijk vernietigen of overhandigen aan Couplet Sugars nv. Couplet Sugars nv behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor die verbonden zijn aan alle documenten die Couplet Sugars nv aan de Leverancier levert.

De Leverancier zal de offerteaanvragen en de Overeenkomst, evenals alle daaraan verbonden activiteiten behandelen als een vertrouwelijk handelsgeheim. De Leverancier is aansprakelijk voor elk verlies van Couplet Sugars nv dat te wijten is aan de niet-naleving door de Leverancier van alle of een deel van zijn verplichtingen.

De Leverancier is ertoe gehouden gelijkaardige verplichtingen op te leggen aan zijn werknemers en/of derden die zijn betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

De Leverancier dient alle noodzakelijke documenten en alle documenten in verband met de te leveren goederen en diensten aan Couplet Sugars nv te bezorgen, zonder dat dit enige garantie of andere verplichting van de Leverancier aantast.

De Leverancier is ertoe gehouden Couplet Sugars nv tijdig, kosteloos en zonder noodzaak van een voorafgaand verzoek, alle door Couplet Sugars nv geëiste documenten te bezorgen om de geleverde goederen en diensten te gebruiken, bouwen, installeren, verwerken, opslaan, exploiteren, laten functioneren, inspecteren, onderhouden en herstellen.

Telkens wanneer Couplet Sugars nv verwijst naar normen en reglementeringen, zal de meest recente versie van toepassing zijn.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 - Intellectuele eigendom van Couplet Sugars nv

Alle specificaties, informatie, materialen of andere elementen die door Couplet Sugars nv worden verstrekt en alle goederen, informatie, materialen en andere resultaten die afkomstig zijn van de Diensten, evenals alle bestaande of daarvan afgeleide intellectuele eigendomsrechten (collectief “Eigendom van Couplet Sugars nv”), zullen vertrouwelijk zijn. Al deze Eigendom van Couplet Sugars nv is en blijft eigendom van Couplet Sugars nv. De Eigendom van Couplet Sugars nv zal door de Leverancier worden gebruikt om het werk uit te voeren in overeenstemming met de Bestelbon, de verbonden overeenkomsten of de desbetreffende akkoorden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Couplet Sugars nv. De Leverancier beschikt niet over de Eigendom van Couplet Sugars nv zonder voorafgaande toestemming van Couplet Sugars nv. De Leverancier zal de Eigendom van Couplet Sugars nv niet verkopen, in pand geven, overdragen en derden niet toestaan deze te bezwaren. Dit artikel blijft ook van toepassing na de vervaldatum en/of de opzegging van de Bestelbon.

6.2 - Plannen en modellen

De plannen, groottes, proeven en modellen worden ons samen met de levering teruggestuurd. Ze blijven onze exclusieve eigendom en mogen niet worden meegedeeld of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Couplet Sugars nv.

6.3 - Intellectuele eigendom van de Leverancier

De Leverancier verleent aan Couplet Sugars nv een niet-exclusief recht, zonder tijdsbeperking, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar op het gebruik van eventuele intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Leverancier geleverde goederen en/of diensten. Dit gebruiksrecht omvat eveneens het recht om een dergelijk gebruiksrecht toe te kennen aan eventuele kopers of andere derden waarmee Couplet Sugars nv een commerciële relatie onderhoudt die verband houdt met de uitvoering van zijn activiteit.

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst door Couplet Sugars nv en de Leverancier, zijn personeel of de derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst door de Leverancier, zijn toegewezen aan Couplet Sugars nv. De Leverancier zal alle passende en noodzakelijke acties ondernemen opdat Couplet Sugars nv deze rechten zou verkrijgen.

De Leverancier is aansprakelijk voor inbreuken op octrooien, vergunningen en eigendomsrechten of andere rechten van derden die kunnen voortvloeien uit de levering of het gebruik van de goederen en/of de uitvoering van de diensten door de Leverancier. Alle vergunningskosten dienen door de Leverancier betaald te worden.

7. Diverse

7.1 - Overmacht

Couplet Sugars nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de weigering om een levering van goederen te aanvaarden indien de weigering te wijten is aan een panne op de site, een panne van een van de toestellen, brand, explosie, ongeval, staking, blokkering (lock-out), of een omstandigheid buiten de wil van Couplet Sugars nv.

Couplet Sugars nv kan naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de betaling van gelijk welk bedrag aan de Leverancier, de levering van de goederen, de verlening van de Diensten of de uitvoering van de Bestelbon opschorten of annuleren indien de Leverancier, wegens een in de vorige paragraaf genoemde omstandigheid, een verplichting in de Bestelbon niet nakomt. In dat geval kan Couplet Sugars nv de in het kader van de Bestelbon betaalde sommen terugvorderen van de Leverancier.

7.2 - Bestemming – Onderaanneming

De Leverancier zal in geen geval een derde belasten met de uitvoering van de verplichting vervat in de Bestelbon of in enige andere overeenkomst of akkoord, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Couplet Sugars nv.

7.3 - Niet-uitoefening van een recht

Indien Couplet Sugars nv uitdrukkelijk of impliciet afstand doet van het gebruik van een recht dat haar toekomt, doet Couplet Sugars nv echter geen afstand van het doen gelden van dit recht of enig ander recht op een ander tijdstip.

8. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtsmacht

Elk geschil dat zich kan voordoen tijdens de uitvoering en/of dat kan voortvloeien uit de overeenkomst, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Bergen in België, bevoegd op de maatschappelijke zetel van Couplet Sugars nv, Brunehaut, België.

Deze algemene aankoopvoorwaarden en de Overeenkomst vallen onder het Belgisch recht.

De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 betreffende de internationale verkoop van goederen, dat op 1 januari 1991 in werking is getreden, is uitgesloten.