Gebruiksvoorwaarden

Voorafgaande opmerkingen

De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de hieronder opgenomen algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten juridische informatie over het bezoek aan en het gebruik van de Website, een verklaring inzake intellectuele-eigendomsrechten en een verwijzing naar de reglementering op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We verzoeken u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, alvorens de Website te bezoeken of op eender welke manier te gebruiken. Door uw bezoek aan de Website verder te zetten of er op eender welke manier gebruik van te maken, stemt u uitdrukkelijk in met de huidige gebruiksvoorwaarden. Mocht u tijdens het lezen van voorliggende voorwaarden op storende elementen stuiten of mocht u het niet eens zijn met hun inhoud, gelieve de Website dan niet te bezoeken of te gebruiken. 

Definities 

In het kader van de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende termen onderstaande betekenissen: 

  • 'Website': de webpagina's van Couplet Sugars die zich op het volgende adres bevinden: https://www.coupletsugars.com; 
  • 'De Gebruiker' of 'u' en de termen die daaruit voortvloeien: elke persoon die de Website gebruikt of laat gebruiken en/of bezoekt of laat bezoeken; 
  • 'Coupletsugars.com': de naamloze vennootschap Couplet Sugars die eigenaar is van de domeinnaam en waarvan de maatschappelijke gegevens verderop in deze voorwaarden vermeld worden. 

Juridische informatie

1. De naamloze vennootschap Couplet Sugars NV 

De Website (www.coupletsugars.com) werd online geplaatst onder verantwoordelijkheid van de Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Couplet Sugars NV, met haar maatschappelijke zetel te rue de la Sucrerie 30, 7620 Brunehaut (Wez-Velvain), België, en ingeschreven in het handelsregister van Doornik onder het nummer BE0405859975. 

E-mail: info@coupletsugars.com 

Tel.: + 32 (0)69 34 36 50  

Btw: BE0405859975 

2. Toepassingsgebied 

De huidige gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Couplet Sugars NV u toegang verleent tot haar Website en tot de diensten die ze erop aanbiedt. Mochten bepaalde gebruiksvoorwaarden explicieter of uitgebreider behandeld worden in een andere regelgevende tekst die eveneens op u van toepassing is, dan prevaleren de bepalingen van deze andere tekst op die van voorliggende gebruiksvoorwaarden. 

3. Inhoud en gebruik van de Websites 

Als Gebruiker stemt u in met het feit dat het gebruik van de Website of van de informatie die erop te vinden is, uitdrukkelijk op eigen risico gebeurt. De Website en alle informatie die deze bevat, zijn 'as is' beschikbaar, zonder dat er eender welke garantie geboden wordt.  

Couplet Sugars NV getroost zich alle redelijke inspanningen om correcte en up-to-date informatie aan te bieden op de Website. Wanneer Couplet Sugars NV gewezen wordt op de eventuele aanwezigheid van fouten of onjuistheden op de Website, worden alle redelijke middelen ingezet om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Ondanks al onze inspanningen kan het echter gebeuren dat de website toch nog fouten of vergissingen bevat. Coupletsugars.com zal in geen geval kunnen garanderen dat de Website up-to-date is en op eender welk moment en in eender welke situatie geen enkele fout bevat. Dat is de reden waarom u, als Gebruiker, aangeraden wordt om de informatie vooraf bij de derde betrokkene te controleren, van wie de gegevens in kwestie afkomstig zijn. 

Coupletsugars.com zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eender welk nadeel dat u zou kunnen lijden als gevolg van foutieve, onjuiste of ontbrekende informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de Website van Coupletsugars.com of een derde website waarnaar verwezen wordt. Verder stemt u in met het feit dat het downloaden van informatie of het verkrijgen van informatie op eender welke andere manier als gevolg van het gebruik van de Website, uit eigen hoofde en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die er aan uw computer veroorzaakt zou worden en voor het eventuele verlies van gegevens dat u als gevolg van het downloaden van informatie zou lijden.  

U kunt Couplet Sugars NV niet aansprakelijk stellen voor eender welk nadeel dat uit het gebruik van de Website zou resulteren, als u bovenstaande beperkingen niet in acht hebt genomen. 

4. Links naar de externe webpagina's 

Wanneer we in kennis worden gesteld van de aanwezigheid van eventuele schadelijke inhoud op een link, dan wordt de link in kwestie meteen onderzocht en, indien nodig, ook verwijderd. 

5. Wijzigingen van de Website 

Coupletsugars.com heeft het recht om op eender welk moment de informatie te wijzigen die op de Website aangereikt wordt en dienovereenkomstig de bepalingen van de huidige voorwaarden aan te passen, te updaten of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, adviezen en eventuele bijkomende voorwaarden van de Website te doorlopen. Als u na de datum van inwerkingtreding van voormelde wijzigingen, de Website blijft gebruiken, dan zal ervan uitgegaan worden dat u de wijzigingen in kwestie aanvaard hebt. Voorts verwerpt Couplet Sugars NV elke vorm van aansprakelijkheid voor de eventuele schadelijke gevolgen die er uit de wijzigingen zouden kunnen voortvloeien, die aan de inhoud van de Website of voorliggende voorwaarden aangebracht zouden worden. 

6. Werking van de Website 

Coupletsugars.com stelt alles in het werk om de Website onafgebroken ter beschikking te stellen (7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk) en met alle redelijke middelen te beschermen. Coupletsugars.com maakt gebruik van alle redelijke middelen om de door technische fouten veroorzaakte ongemakken zoveel mogelijk te beperken. Couplet Sugars NV kan echter niet uitsluiten dat er slechte technische interventies of ongeoorloofde tussenkomsten kunnen plaatsvinden of dat de Site met virussen besmet raakt. Hierdoor kan Coupletsugars.com u niet garanderen dat de toegang tot de Website niet op een of andere manier onderbroken of verstoord zal worden. Bijgevolg kunt u Couplet Sugars nv dan ook niet aansprakelijk stellen voor zulke storingen, fouten, incidenten en problemen die zouden kunnen resulteren uit eender welk gebruik in het algemeen van de Website of van de website van een derde waarnaar verwezen wordt. Bovendien erkent u dat Couplet Sugars NV het recht heeft om op eender welk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website te onderbreken om eventueel misbruik of bedrog te identificeren en te beletten of om eventuele technische of operationele storingen te verhelpen. Zulke onderbrekingen zijn overigens ook nodig om wijzigingen of verbeteringen aan de Website aan te brengen, alsook om een regelmatig technisch onderhoud te kunnen uitvoeren en de informatie up-to-date te houden. U kunt Couplet Sugars NV niet verantwoordelijk stellen voor elke directe of indirecte schade die bij een dergelijke onderbreking zou worden geleden.

7. Uw verplichtingen als Gebruiker 

Afgezien van de overige gebruiksvoorwaarden verbindt u er zich als Gebruiker in het bijzonder toe om: 

  • de Website als goede huisvader, d.w.z. op een redelijke manier, te gebruiken; 
  • de Website niet te gebruiken op een manier die indruist tegen de bepalingen van de huidige gebruiksvoorwaarden; 
  • niet door middel van onvoorzichtig of kwaadwillig gebruik van de Website afbreuk te doen aan de inhoud van de Website, geen ongeoorloofde wijzigingen aan te brengen, geen storingen of (tijdelijke of permanente) onbeschikbaarheid van de Website te veroorzaken en op geen enkele manier bij te dragen tot eender welk incident dat schade zou kunnen berokkenen aan Coupletsugars.com of derden; 
  • de Website niet te gebruiken voor illegale doeleinden, voor vergrijpen tegen de openbare orde of de goede zeden of met de bedoeling de reputatie van Couplet Sugars NV, de Website of derden te schaden; 
  • geen andere websites, logo's, foto's of andere elementen op de Website te introduceren, geen hyperlinks naar of verbindingen met andere websites te creëren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toelating van de Couplet Sugars NV. 

Mocht Couplet Sugars NV vaststellen of redelijkerwijs vermoeden dat u een inbreuk hebt gepleegd op een van voormelde bepalingen of eender welke andere verplichting die uit de bepalingen van de andere gebruiksvoorwaarden voortvloeit, dan heeft Couplet Sugars NV het recht om u de toegang tot de website te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving. 

Intellectuele-eigendomsrechten 

U stemt ermee in en erkent dat de Website programma's, foto's, afbeeldingen, grafische elementen, tekeningen, tekst of eender welk ander materieel (hierna 'Informatie' genoemd) kan bevatten, die beschermd worden door de intellectuele-eigendomsrechten van Couplet Sugars NV of derden. Als Gebruiker krijgt u van Couplet Sugars NV een niet-exclusief recht toebedeeld om de Website voor strikt persoonlijke doeleinden te gebruiken. Dat betekent dat u de Website mag gebruiken en informatie mag downloaden, dat u kennis mag nemen van de informatie in kwestie en deze mag reproduceren en aanwenden in het kader van de op de Website voorgestelde diensten. Elk geoorloofd gebruik van de informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier vermeld dient te worden. Onder voorbehoud van wat voorafgaat, is het verboden om de Website of de inhoud ervan te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen of aan de bevolking mee te delen of om werken te creëren die geheel of gedeeltelijk afgeleid zouden zijn van bovenstaande elementen, op welke manier dan ook of op om het even welke drager, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Couplet Sugars NV. 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Wij besteden de grootste zorg aan de bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt. Op de Website zelf vindt u ons reglement met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Software die het tonen van reclame tegengaat 

De uitgever behoudt zich het recht voor om de toegang tot de inhoud van deze Site te ontzeggen aan en te blokkeren voor Gebruikers die gebruikmaken van een of meerdere programma's die tot doel hebben om het tonen van reclame op de huidige Website tegen te gaan. 

Deze bepaling is eveneens van toepassing voor gebruikers die over een betalende toegang beschikken. 

Om contact met ons op te nemen 

Als u graag meer uitleg of eender welke verduidelijking wenst over de huidige gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om een mail te sturen naar volgend adres: info@coupletsugars.com. 

We stellen alles in het werk om misverstanden, klachten, technische of operationele problemen in verband met de Website of de kwaliteit van de inhoud ervan binnen een redelijke termijn te verhelpen. 

Wettelijkheid van de gebruiksvoorwaarden 

De nietigheid van een of meerdere bepalingen van de huidige gebruiksvoorwaarden doet geenszins afbreuk aan de geldigheid, de toepasbaarheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Mochten een of meerdere bepalingen ongeldig geacht of verklaard worden op basis van een wet, een reglement of een definitief vonnis van een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de kracht of reikwijdte van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling wordt in dat geval vervangen door een nieuwe bepaling die de initiële doelstelling van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert. 

De bepalingen van de huidige gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde van het Belgische of Europese recht. Wat de toepasbaarheid van voorliggende gebruiksvoorwaarden en hun band met andere, door Coupletsugars.com opgestelde juridische teksten betreft, verwijzen we u naar de bepalingen van bovenstaand punt: 2. Toepassingsgebied. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

De huidige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De gebruiker stemt ermee in dat de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn om elk geschil in verband met de toepassing of interpretatie van de huidige gebruiksvoorwaarden te berechten.