Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen bij de verkoper verkocht en aanvaard.
De levering gebeurt hetzij door de goederen rechtstreeks te overhandigen aan de koper, hetzij door de afgifte van de goederen aan een expediteur of vervoerder in de gebouwen van de verkoper.
De goederen reizen op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco worden verzonden.

Artikel 2 : De goederen zijn op de zetel van de verkoper betaalbaar. De betaling per overschrijving, per wissel of op een andere wijze kan niet aanzien worden als een verzaking aan deze voorwaarden en houdt geen schuldvernieuwing in.

Artikel 3 : Klachten inzake verborgen gebreken die niet per aangetekende brief en binnen een termijn van 8 dagen na de levering worden geuit, zijn niet ontvankelijk.

Artikel 4 : De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van zijn verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, edm.
Overmacht schorst de leveringstermijn en geeft de koper in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

Artikel 5 : De betalingen geschieden contant en zonder korting. Tijdens de uitvoering van een order mag de verkoper altijd waarborgen eisen om de betaling te vrijwaren. Indien de koper de gevraagde waarborgen niet kan verschaffen, behoudt de verkoper zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die hij noodzakelijk acht om zijn belangen veilig te stellen.
Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar opbrengen. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag zonder gegronde reden, zal het nog openstaande saldo na vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 15 % van het gefaktureerde bedrag, met een minimum evenwel van 150,00 EUR en een maximum van 1900,00 EUR, zelfs in geval van toekenning van termijn van respijt.

Artikel 6 : De verpakking wordt als forfait in rekening gebracht. Enkel verpakking waarvan de verkoper vaststelt dat ze nog in goede staat en opnieuw bruikbaar is, wordt door de verkoper teruggenomen. In voorkomend geval worden de kosten aangerekend voor deze verpakking terugbetaald.

Artikel 7 : De verbintenissen die Couplet Sugars NV heeft aangegaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van harentwege. De koper verbindt zich echter geldig door mondelinge
bestelling. Het meedelen van prijzen, tarieven, leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden houdt geen verbintenis in in hoofde van de verkoper, zolang deze niet uitdrukkelijk bevestigd werden.

Artikel 8 : De koper dient een bestelling af te halen binnen de contractueel voorziene leveringstermijn en volgens de overeengekomen hoeveelheden. De contractuele leveringstermijn wordt, behoudens een uitdrukkelijk en andersluidend beding, slechts bij benadering gegeven en bindt de verkoper niet. Een eventuele vertraging kan nooit tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding aanleiding geven.

Artikel 9 : Elke overeenkomst moet als een geheel worden aanzien, zelfs indien voor bepaalde hoeveelheden bijzondere leveringsdata zijn bepaald.

Artikel 10 : Ingeval van niet-conforme levering of ingeval van een ontvankelijke en gegronde klacht inzake verborgen gebreken kan de verkoper hoogstens verplicht worden de geweigerde goederen op zijn kosten door andere te vervangen. De verkoper kan in voorkomend geval geen schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan hem enige andere sanctie worden opgelegd.

Artikel 11 : Betwistingen tussen koper en verkoper kunnen slechts behandeld worden door de rechtbanken te Doornik.
Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de Eenvormige Wetten van 1 juli 1964 inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken.

Artikel 12 : De goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs.
De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, te verwerken of te vervreemden, zolang zij eigendom blijven van de verkoper.

Artikel 13 : Van zodra de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan de verkoper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling hetzij zijn verbintenissen opschorten, hetzij de overeenkomst ontbinden.
Het volstaat hiervan per aangetekende brief kennis te geven aan de koper.

Artikel 14 : Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden, zijn onderhavige voorwaarden van toepassing, behoudens wijzigingen die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper. Ingeval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden, primeert steeds de Franse tekst.

Artikel 15 : De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.