Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

 • De gegevens die de klant ons bezorgt via het online formulier dat op het volgende adres te vinden is.
 • De gegevens die door de klant worden aangereikt bij de uitvoering van een contract, een prijsopgave of een facturering waardoor hij verbonden is met nv Couplet Sugars.
 • De volgende gegevens worden verzameld: de naam, de voornaam, het postadres, het e-mailadres, elk telefoonnummer en uw vragen of opmerkingen.
 • Met het oog op de beveiliging van onze informaticasystemen zal de webserver waarop u inlogt, ook uw openbaar IP-adres verzamelen en in logboeken opslaan. En verder wordt de surfgeschiedenis van bezoekers 4 weken lang bewaard.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

 • De door de klant bezorgde persoonsgegevens worden beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke van nv Couplet Sugars.
 • De persoonsgegevens die in verband met uw dossier verzameld en verwerkt worden, zijn strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden geregistreerd en verzameld voor statistische en boekhoudkundige doeleinden alsook voor een goed beheer van uw dossier.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens raadplegen?

 • Voor al uw vragen over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u steeds contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens door een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van nv Couplet Sugars of per e-mail op het volgende adres info@coupletsugars.com.
 • Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de klant zowel een recht op inzage als een recht op rectificatie met betrekking tot zijn gegevens (gelieve hiervoor contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens). Verder kan hij zich ook verzetten tegen het eventuele gebruik van deze gegevens voor doeleinden die geen verband houden met het goede beheer van zijn dossier.
 • Wanneer de bij wet voorziene redenen van toepassing zijn, heeft de klant het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de hem betreffende persoonsgegevens zo snel mogelijk gewist worden en is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om deze persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen.
 • De klant zal zijn identiteit dienen te bewijzen aan de verwerkingsverantwoordelijke, als hij zijn rechten ter zake wenst uit te oefenen. Hierbij dient echter opgemerkt dat we voor archiveringsdoeleinden wel een spoor van uw gegevens kunnen bewaren (in het bijzonder wanneer we daartoe bij wet verplicht zijn).

Waar worden uw gegevens bewaard?

 • De persoonsgegevens worden opgeslagen in onze databanken die zich uitsluitend in de Europese Unie bevinden.

Worden uw gegevens op een veilige manier bewaard?

 • Nv Couplet Sugars verbindt er zich toe om alle gepaste en redelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de gegevens van de klant te beschermen. De onderneming gaat in dit opzicht een middelenverbintenis aan.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

 • De gegevens die via het online formulier verzameld werden, zullen niet bewaard worden, als ze niet in een contract/bestelling resulteren tussen nv Couplet Sugars en de klant.
 • De persoonsgegevens van klanten worden tot maximum 3 jaar na het einde van de contractuele band tussen de klant en nv Couplet Sugars bewaard.
 • Eenmaal deze termijn verstreken is, worden de boekhoudkundige gegevens gearchiveerd en worden de andere gegevens gewist of onbeschikbaar gemaakt (anonimisering);

Bezwaren en klachten

 • De klant kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Diversen

 • De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze verklaring te allen tijde aan te passen en dat met name bij wijzigingen van de ter zake geldende wetgeving.